ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ ปีการศึกษา 2566
                   ด้วยโรงเรียนวัดพิชัย สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการในโรงเรียน ตามโครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล  เพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
                    อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หนังสือสำนัก ก.ก. ด่วนที่สุด ที่ กท 0304/523 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565 จึงประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการในโรงเรียน โดยกำหนดคุณสมบัติและรายละเอียดดังนี้
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ลิงค์https://drive.google.com/drive/folders/13-9GwgJSZ-tpINCyT-3sHg-pk1__brNM?usp=share_link

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2566,00:00   อ่าน 244 ครั้ง