กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเสกสรรค์ วะลัยใจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์