กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวสุปราณ๊ ขันใจ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ