กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายภัทระ นาชัยฤทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวอัณณ์ชญาณ์ ไชยวงค์
ครูผู้ช่วย