กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายภัทระ นาชัยฤทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ