กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนัฐฐา มะลิวัลย์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2