กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางอารีภรณ์ นาชัยฤทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 087-6816972