กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอารีภรณ์ นาชัยฤทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1