กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนฤมล แฮนหลุน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6