ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดพิชัยเปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนวัดพิชัย ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ระดับอนุบาลปีที่ 1
     - รับเด็กอายุ 4-5 ปี  เกิดในปี พ.ศ. 2561  ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
    - รับเด็กอายุย่างเข้าปีที่  7 เกิดในปี พ.ศ. 2559  ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร  (กรุณานำเด็กมาด้วยในวันสมัคร)

 1. ใบสมัคร (ใบมอบตัว) *..สามารถดาวน์โหลดเพื่อนำไปกรอกข้อมูลก่อนก็ได้
  หรือติดต่อรับในวันที่มาสมัครก็ได้

 2. สำเนาทะเบียนบ้าน เด็ก        2   ฉบับ

 3. สูติบัตร (ใบเกิด)                    2   ฉบับ

 4. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา คนละ 2 ฉบับ

 5. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา คนละ 2 ฉบับ

 6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อของเด็ก  บิดา  มารดา (ถ้ามี)

 7. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป 

 8. หลักฐานการศึกษาจากสถาบันเดิม

  เปิดรับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
  ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น.
  ติดต่อสอบถามโทร.02-3776160

  *** ดาวน์โหลดใบสมัคร (ใบมอบตัว) ด้านล่าง...
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ :    อ่าน 4488 ครั้ง